Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI


I ZASADY PRYWATNOŚCI

WEBDOCTOR SP. Z O.O., z siedzibą w Poznaniu (60-521) przy ul. Słowackiego 55/1, której akta rejestrowe złożone zostały w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000405688 posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 7811876244 , REGON 30200175000000 o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) opłaconym w całości (dalej: "Spółka) szanuje Państwa prywatność oraz ceni sobie Państwa zaufanie.

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, które mogą nam Państwo udostępniać podczas korzystania z Serwisu oraz wykorzystywania plików cookie, skryptów i podobnych technologii w naszym Serwisie. W dalszej części polityki zawarte zostały informacje o prawach przysługujących podmiotom danych oraz sposobie ich realizacji.

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa prywatność. Stosujemy się do uznanych międzynarodowych standardów w zakresie bezpieczeństwa. Wdrożyliśmy polityki, procedury i szkolenia obejmujące ochronę danych, ich poufność i bezpieczeństwo. Regularnie kontrolujemy wprowadzone środki pod kątem ich adekwatności dla zabezpieczenia posiadanych danych.


1. Dane osobowe


1.1 Co do zasady Spółka nie zabiega o Państwa personalną identyfikację w związku z Państwa aktywnością w Serwisie. Niekiedy jednak identyfikacja jest nieunikniona, ponieważ możecie Państwo przekazać Spółce dane osobowe, wypełniając formularze w Serwisie, rozmawiając przez chatbota lub korespondując listownie. Informacje, które Państwo podacie, mogą obejmować imię i nazwisko, adres serwisu internetowego, nazwę podmiotu i pełnionej w nim funkcji, adres e-mail, numer telefonu.


1.2 Państwa dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).


2. Gromadzenie danych osobowych


2.1 Spółka będzie gromadziła dane osobowe jedynie w określonych, jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celach, przedstawianych przed lub w trakcie pozyskiwania danych i nie będzie ich wykorzystywała w sposób wykraczający poza te cele.

2.2 Gromadzone będą wyłącznie te informacje, które są adekwatne, istotne i nie wykraczają poza cel, w jakim są gromadzone. Jeżeli zajdzie taka konieczność, Spółka podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu sprawdzenia dokładności i aktualności gromadzonych danych osobowych

2.3 Możecie Państwo przekazać Spółce dane osobowe, wypełniając formularze w Serwisie lub korespondując przez telefon, e-mail lub w inny dostępny sposób. Informacje, które Państwo podacie, mogą obejmować imię i nazwisko, adres domeny internetowej, nazwę firmy i stanowisko, adres e-mail, numer telefonu.

2.4 W odniesieniu do każdej Państwa wizyty w Serwisie, Spółka zbiera informacje za pomocą typowych narzędzi do gromadzenia informacji, takich jak pliki cookie, logi, sygnały nawigacyjne w sieci Web, piksele i podobne technologie dotyczące Państwa urządzenia oraz korzystania z Serwisu. W szczególności, Spółka automatycznie zbiera następujące informacje: identyfikator sieciowy (IP), typ i wersja przeglądarki, pliki cookie powiązane z Serwisem, obsługiwany język.


3. Odbiorcy danych osobowych


3.1 Podmioty przetwarzające: Spółka korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie RG. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;

3.2 Administratorzy: Spółka korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.


4. Okres przetwarzania


Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia zamierzonego celu przetwarzania, realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki lub do wycofania zgody albo wniesienia skutecznego sprzeciwu. Szczegółowe informacje dotyczące retencji danych znajdują się w dalszej części Polityki prywatności.


5. Bezpieczeństwo danych


5.1 Spółka podjęła środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, poufności i integralności Państwa danych osobowych.

5.2 Spółka przykłada dużą wagę do tego, aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe nie będą modyfikowane, udostępniane lub w inny sposób niewłaściwie wykorzystywane przez osoby trzecie, które nie są upoważnione do dostępu do danych.


6. Linki do stron osób trzecich


W Serwisie mogą być zamieszczone linki do stron innych podmiotów. Spółka nie sprawuje kontroli nad tymi stronami i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za praktyki osób trzecich odnośnie poufności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Zaleca się zapoznanie z polityką prywatności zamieszczoną na tych stronach przed skorzystaniem z nich lub podawaniem danych osobowych.


7. Akceptacja polityki prywatności


Korzystanie przez Państwa z Serwisu i przekazywanie Spółce danych, oznacza akceptację niniejszych warunków polityki prywatności. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z którymkolwiek zapisem polityki, należy nie korzystać z Serwisu i nie przekazywać danych osobowych.


II. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na różnych podstawach prawnych i w różnych celach. Poniżej przedstawione zostały informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach funkcjonalności oferowanych za pośrednictwem Serwisu.


1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest WEBDOCTOR SP. Z O.O., z siedzibą w Poznaniu (60-521) przy ul. Słowackiego 55/1, której akta rejestrowe złożone zostały w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000405688 posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 7811876244 , REGON 30200175000000 zwana dalej, Spółką lub Administratorem z którym można skontaktować się listownie, poprzez adres e-mail:rodo@webdoctor.pl lub z Doradcą Klienta/Opiekunem Partnera.

2. Inspektor ochrony danych osobowych

UZUPEŁNIĆ


3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych


3.1 udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, wiadomość przesłaną do Administratora w formularzu kontaktowym lub w innej formie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość);


3.2 przesyłania newslettera, informacji marketingowych i handlowych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda);


3.3. badania oceny kontaktu podjętego przez naszego Doradcę/Opiekuna oraz nagrywania Państwa rozmów z Doradcą/Opiekunem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadnionym interesem Administratora jest doskonalenie procesu sprzedaży, obsługi Klienta lub Partnera oraz cele szkoleniowe);


3.4. podjęcia działań zmierzających do przygotowania oferty i zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b RODO, a w przypadku osób reprezentujących dany podmiot: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);


3.5 analitycznym i statystycznym w związku z podjętym kontaktem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadnionym interesem Administratora jest optymalizacja oferty, badanie zainteresowania ofertą, poszukiwanie nowych rozwiązań biznesowych i możliwości rozwoju);


3.6 ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);


3.7 dostępu do treści zamieszczonych w Serwisie oraz do funkcjonalności Serwisu. W związku z nim na Państwa urządzeniu zapisują się niezbędne niewielkie pliki tekstowe (np. cookie) w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu i zapewnieniem bezpieczeństwa korzystania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadnionym interesem Administratora jest utrzymanie i poprawa funkcjonalności Serwisu, uwierzytelnianie logowania i zapisywanie sesji, zapewnienie bezpieczeństwa);


3.8 działania analityczne i reklamowe w Serwisie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli wyrażona przez Państwa zgoda na instalowanie i przechowywanie tymczasowych plików w przeglądarce, w tym tych pochodzących od podmiotów trzecich, takich jak Google, oraz użycie skryptów dla celów analitycznych i reklamowych.


4. Okres przetwarzania danych


4.1 Dane osobowe pozyskane w celu przygotowania oferty i zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowali się Państwo z nami w sprawie jej zawarcia.


4.2 Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług, przesyłania newslettera i informacji handlowych przetwarzamy przez okres realizacji tego celu lub do czasu wycofania zgody albo wniesienia przez Państwa sprzeciwu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.


4.3 W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (innego niż marketing bezpośredni), dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu, dla którego zostały zebrane (nie dłużej niż przez okres 6 lat), lub do momentu wniesienia przez Państwa skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.


4.4 Nagranie rozmowy przeprowadzonej z Doradcą Klienta lub Opiekunem Partnera przechowywane jest przez okres 3 miesięcy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której nagranie zostanie uznane za szczególnie przydatne dla celów szkoleniowych lub niezbędne dla celów dowodowych.


4.5 Informacje o okresie przetwarzania informacji w cookies i podobnych technologiach znajdują się w części III.


5. Wymóg podania danych


Podanie danych osobowych w formularzach jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, dla których mają zostać lub zostały zebrane. Zablokowanie niektórych plików cookie może skutkować brakiem możliwości korzystania z Serwisu lub niektórych funkcjonalności Serwisu.


6. Przysługujące prawa


6.1 Każdemu z Państwa przysługuje prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia (art. 20 RODO) oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO).


6.2 Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


6.3 W związku ze swoją szczególną sytuacją, macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania swoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Administratorowi nie wolno już będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże:
1) istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub
2) podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostanie uwzględniony zawsze.


6.4 W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, Inspektorem Ochrony Danych lub Doradcą Klienta/Opiekunem Partnera. W przypadku subskrypcji newslettera możecie Państwo samodzielnie wycofać zgodę klikając w odpowiedni link w przesłanym newsletterze.


6.5 W przypadku danych zapisanych w cookies i innych plikach, uwzględnienie sprzeciwu może czasami nie być możliwe z uwagi na brak możliwości jednoznacznego określenia, że wnioskujący jest osobą, której dane są przetwarzane. W tej sytuacji możecie Państwo samodzielnie usunąć ze swojej przeglądarki zainstalowane ciasteczka i inne pliki – wskazówki, jak to zrobić, znajdują się w części III. niniejszej Polityki Prywatności


6.6 W odpowiedzi na Państwa żądanie Administrator podejmie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 1 miesiąca od otrzymania żądania, odpowiednie działania, o których zostaniecie Państwo poinformowani. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, termin ten może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące, o czym zostaniecie Państwo poinformowani.


7. Kto może być odbiorcą danych?


7.1 Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane tylko w niezbędnym zakresie i wyłącznie tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby możliwe było zagwarantowanie wysokiej jakości usług oferowanych przez Spółkę.


7.2 Wszyscy kontrahenci, którzy przetwarzają dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, działają wyłącznie na polecenie Spółki jako administratora i zapewniają bezpieczeństwo danych.


7.3 Państwa dane osobowe, bez Państwa wcześniejszej zgody, nie są i nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym na ich użytek własny. Dane są udostępniane jedynie na użytek administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia.


7.4 Odbiorcami Państwa danych będą w szczególności osoby zatrudnione przez Spółkę i upoważnione do ich przetwarzania, inne podmioty należące do WEBDOCTOR SP. Z O.O. oraz zaufani kontrahenci świadczący na rzecz Spółki usługi, w szczególności z zakresu IT.8. Dodatkowe informacje


Państwa dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do państwa trzeciego. Jednak w związku z korzystaniem z usług i rozwiązań informatycznych oferowanych przez amerykańskie firmy, takie jak Microsoft, Google, Facebook, dane osobowe związane z użytkowaniem naszych serwisów internetowych (IP, dane dotyczące urządzenia, przeglądarki itp.), mogą trafić do USA. Przekazanie danych do państwa trzeciego może nastąpić wyłącznie w oparciu o jedną z przesłanek wymienionych w art. 45-49 RODO, którą w tym przypadku jest zastosowanie standardowych klauzul umownych.


III PLIKI COOKIE I INNE TECHNOLOGIE PRZETWARZAJĄCE DANE


1. Czym są pliki cookie?


1.1 Poprzez pliki „cookie” (tzw. ciasteczko) należy rozumieć dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, zapisywane automatycznie przez przeglądarkę internetową, z której użytkownik korzysta na urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie, tablecie) podczas przeglądania strony www. Serwis może korzystać także z podobnych do cookie rozwiązań dostępnych w przeglądarkach internetowych, jak np.: magazyny (storage) do przechowywania tożsamych do opisywanych tu informacji.


1.2 Pliki cookie używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.


1.3 Na podstawie logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.


1.4 Przechowywane informacje i dostęp do cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Państwa urządzeniu i zainstalowanym na nim oprogramowaniu.


2. Jakich plików cookie używamy?


2.1 Niezbędne i funkcjonalne – są niezbędne do prawidłowego działania strony lub funkcjonalności, z których użytkownik chce skorzystać. Wykorzystywane są, aby:


2.1.1 zoptymalizować Serwis pod kątem urządzeń i przeglądarek najczęściej używanych przez użytkowników – dzięki temu komputer, tablet czy telefon użytkownika wyświetli go poprawnie i czytelnie;


2.1.2 zapamiętać, czy użytkownik wyraził zgodę na wyświetlanie w Serwisie wybranych treści;


2.1.3 utrzymać sesję użytkownika, kiedy odwiedza Serwis;


2.1.4 zapewnić bezpieczeństwo Serwisu.


2.2 Analityczne – z analitycznych plików cookie korzystamy po to, aby:


2.2.1 ulepszyć funkcjonowanie Serwisu;


2.2.2 mierzyć, nie identyfikując użytkownika, skuteczność podejmowanych działań i prezentowanych treść;


2.2.3 tworzyć zbiorcze statystyki i analizy, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywany jest Serwis. Te działania pozwalają na stałe udoskonalanie struktury i zawartości Serwisu, tak by w jak największym stopniu odpowiadał on Państwa potrzebom;


2.2.4 używamy plików cookie dziennika ruchu zewnętrznego (Google Analytics), aby określić, które nasze strony są odwiedzane i w jaki sposób. Pomaga nam to analizować dane o ruchu na stronach internetowych i ulepszać naszą witrynę internetową, aby lepiej dostosować ją do potrzeb użytkowników. Używamy tych informacji wyłącznie do celów analizy statystycznej. Z pełną polityką prywatności Google Analytics można zapoznać się pod adresem: https://policies.google.com/privacy. Więcej informacji o tym narzędziu znajduje się pod linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl;


2.2.5 użytkownik może zrezygnować z plików cookie Google Analytics, klikając w poniższy link i pobierając dodatek: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Rezygnacja z Google Analytics nie będzie miała wpływu na funkcjonalność odwiedzanej witryny.


2.3 Reklamowe – umożliwiają realizację modelu biznesowego, w oparciu o który udostępniony jest Serwis.


2.3.1 Współpracujemy z zewnętrzną siecią reklamową (Google) w celu zarządzania naszymi reklamami w innych witrynach. Nasz partner w sieci reklamowej wykorzystuje pliki cookie i sygnały nawigacyjne w celu dostarczania ukierunkowanych reklam opartych na Państwa zainteresowaniach. Jeśli nie chcą Państwo, aby te informacje były wykorzystywane w celu dostarczania ukierunkowanych reklam, mogą Państwo zrezygnować z remarketingu Google, wybierając funkcję „nie śledź” w ustawieniach przeglądarki. Należy pamiętać, że nie oznacza to rezygnacji z wyświetlania reklam. Nadal będą wyświetlane ogólne reklamy;


2.3.2 We wszystkich systemach reklamowych reklamy dopasowywane są również na podstawie kryteriów demograficznych i lokalizacji;


2.3.3 „Nie śledź” to funkcja, którą można ustawić samodzielnie w swojej przeglądarce internetowej, aby informować strony internetowe, że nie chcą Państwo być śledzeni. Można włączać lub wyłączać opcję „Nie śledź” w dowolnym momencie, odwiedzając stronę „Preferencje” lub „Ustawienia” przeglądarki internetowej.3. Czas, przez jaki cookie będą umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika lub na serwerze Serwisu:


3.1. „Nie śledź” to funkcja, którą można ustawić samodzielnie w swojej przeglądarce internetowej, aby informować strony internetowe, że nie chcą Państwo być śledzeni. Można włączać lub wyłączać opcję „Nie śledź” w dowolnym momencie, odwiedzając stronę „Preferencje” lub „Ustawienia” przeglądarki internetowej.

3.2. Cookies tymczasowe – umieszczone są na czas korzystania z przeglądarki (sesji) i zostają wykasowane po jej zamknięciu.


3.3. Cookies stałe – nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony w ich parametrach czas (od kilku dni do 24 miesięcy) albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.


3.4. Logi zebrane w dziennikach (na serwerze Serwisu) przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał służący do administrowania Serwisem i zapewnienia bezpieczeństwa (wsparcie mechanizmów zapobiegających nadużyciom w Serwisie, w tym także wycieku danych). Zbiorcze podsumowania w postaci statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących użytkowników odwiedzających Serwis.


3.5. Cookies reklamowe i analityczne będą zapisywane na urządzeniu Użytkownika za jego zgodą. Dalsze korzystanie z Serwisu nie oznacza automatycznej zgody na zapisywanie cookies reklamowych i analitycznych.


4. Jak zmienić ustawienia, odinstalować lub uniemożliwić instalację plików cookie?


4.1 Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookie na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookie może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji Serwisu.


4.2 Na komputerze pliki cookie można odinstalować poprzez usunięcie ich jeden po drugim według rodzajów cookies lub wszystkich na raz.


4.3 Poniżej przedstawione zostały linki do instrukcji dotyczących ochrony prywatności, dokonywania zmian ustawień oraz usuwania plików cookie w popularnych przeglądarkach:


4.3.1 Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/products/firefox/protect-your-privacy


4.3.2 Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer


4.3.3 Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=1


4.3.4 Apple Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac.


4.4 Istnieje możliwość ustawienia przeglądarki internetowej, tak aby blokowała pliki cookie lub każdorazowo ostrzegała przed ich instalacją. Ustawienia są różne w poszczególnych przeglądarkach. Instrukcje odnośnie obsługi plików cookie można znaleźć w menu „Pomoc” przeglądarki.


4.5 Serwis korzysta z wtyczek z aplikacji społecznościowych Facebook, Twitter, LinkedIn. Gdy odwiedzacie Państwo nasz Serwis, wtyczki ustanawiają bezpośrednie połączenie między Państwa przeglądarką a serwerami ww. aplikacji. Gdy jesteście Państwo zalogowani na ww. aplikacjach, mogą one przypisać wizytę w Serwisie do Państwa profilu. Spółka, jako dostawca Serwisu, nie uzyskuje wiedzy na temat treści przesyłanych danych i ich wykorzystania przez ww. aplikacje. Jeśli nie chcecie Państwo, aby wizyty w Serwisie były łączone z profilami na ww. aplikacjach, należy się z nich wylogować. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z politykami prywatności poszczególnych aplikacji społecznościowych.


4.6 W zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem przez nas fanpage Facebook posiadamy osobną politykę prywatności pod adresem: Link do polityki prywatności fanpage’a Facebooka


Polityka prywatności obowiązuje od dnia 29.06.2023 r. Wszelkie poprawki do niniejszego dokumentu będą obowiązywały od momentu publikacji.

Skontaktuj się z nami

Porozmawiajmy o Twoim e-marketingu